Privacy

ICCLR Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de registratie en verwerking van persoonsgegevens door ICCLR.

AVG
ICCLR heeft de waarborging en bescherming van persoonsgegevens hoog staan en heeft hier allerlei maatregelen voor getroffen. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over de gegevens die we van u registreren, hoe deze verwerkt worden en de wijze waarop deze beschermd zijn.

Registratie van persoonsgegevens
Leden
Van onze leden worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Volledige naam
 • Lidnummer
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Onderwijs
Van eenieder die onderwijs volgt binnen ICCLR worden de volgende gegevens geregistreerd

 • Volledige naam ouders
 • Lidnummer
 • Volledige naam kind(eren)
 • Geboortedatum kind(eren)
 • Bijzonderheden kind(eren)
  • Allergieën (indien relevant)
  • Medicijngebruik (indien relevant)
  • Overige bijzonderheden
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden van de verwerking
ICCLR verwerkt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • ICCLR gerelateerde communicatie;
 • Het bieden van onderwijs;
 • Onderwijsgerelateerde communicatie;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het afhandelen van (juridische geschillen);
 • Andere doeleinden die specifiek omschreven worden in het formulier dat u ontvangt bij aanmelding van uw kind(eren), zoals beeldmateriaal.

Grondslag voor gegevensverwerking
ICCLR activiteiten: ICCLR  verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van haar activiteiten zoals beschreven in het beleidsplan.

Gerechtvaardigd belang: Indien er een zwaarder gerechtvaardigd belang bestaat dan uw privacybelang, is ICCLR gerechtigd uw persoonsgegevens voor dat doel te verwerken.

Toestemming: Indien ICCLR uw persoonsgegevens op andere gronden dan de hierboven genoemde wil verwerken, zal uw toestemming worden gevraagd voor deze verwerking.

Delen van uw persoonsgegevens
ICCLR deelt op geen enkele wijze uw persoonsgegevens met andere organisaties. Ook verkoopt ICCLR geen persoonsgegevens aan derden. 

Bewaartermijn
ICCLR waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de activiteiten, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. In het geval u ICCLR verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen zal ICCLR deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Beveiliging en integriteit van uw persoonsgegevens
ICCLR heeft maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd gebruik, verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot diegenen die namens ICCLR betrokken zijn bij de activiteiten waarvoor u zich geregistreerd heeft. De personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid hiervan en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. ICCLR gebruikt functionele cookies voor het correct weergeven van de website. Bij deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen waarmee individuele websitebezoekers identificeerbaar zijn. Gebruikte cookies zijn:

 • Google Analytics: Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het optimaliseren van de website, wordt er gebruik gemaakt van cookies van Google Analytics. Deze cookies onderscheiden gebruikers en sessies, stellen nieuwe sessies/bezoeken op de website vast, controleren de hoeveelheid binnenkomende verzoeken bij de website en slaan verkeersbronnen van bezoekers op. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzameld
 • Functionele cookies: Functionele cookies worden gebruikt voor het correct weergeven van de website van ICCLR. Hierbij wordt geen data van bezoeken, sessies of websitebezoekers verwerkt.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u rechten. ICCLR biedt u waar nodig de mogelijkheid van dit recht gebruik te maken.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens die bij ICCLR geregistreerd zijn en verwerkt worden.

Recht op rectificatie
U heeft recht op het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens.

Recht op verwijderen
U heeft het recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens indien ICCLR deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn geregistreerd.

Recht op beperking van de verwerking
Als de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ICCLR. Bij een dergelijk verzoek zal ICCLR de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij het bestuur.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop ICCLR uw persoonsgegevens registreert en/of verwerkt, dan kunt u hier melding van maken bij het bestuur van ICCLR. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
Voor al u overige vragen over de registratie of verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het bestuur via de contactpagina op onze website of via info@icclr.nl.