duhr 13:38
fadjr
04:00
duhr
13:38
asr
17:36
maghreb
20:56
isha
23:07

Wijziging onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid ICCLR 2021/2022

Beste ouder/verzorger,

Het onderwijs is binnen ICCLR Ă©Ă©n van de belangrijkste beleidsterreinen. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen/cursisten fors gegroeid, waarbij inmiddels aantallen van meer dan 1.000 plaatsingen zijn bereikt. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee. Onder andere op het gebied van de organisatie rondom het onderwijs. Omdat ICCLR het onderwijs voor iedereen betaalbaar wil houden wordt veelal gewerkt met vrijwilligers en ook op dit vlak is het aantal beschikbare personen zeer beperkt. Dit zien we ook terug in de betrokkenheid van ouders als het gaat om bijvoorbeeld de hulpouderrol.

De groei is ook niet onopgemerkt gebleven bij de doelgroep die nog niet ingeschreven staat. Wij hebben het afgelopen jaar de mogelijkheid voor inschrijving voor bepaalde onderwijsprogramma’s noodgedwongen dicht moeten zetten als gevolg van grote en langdurige wachtlijsten.  Dit leidt terecht tot frustraties bij met name onze leden wiens kinderen daardoor geen onderwijs kunnen genieten.

Om de komende jaren te kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs is in de afgelopen algemene ledenvergadering de beleidsrichting gepresenteerd en zijn de knelpunten gedeeld met onze leden. Dit is ook gebaseerd op de feedback die we krijgen van ouders. Alles bij elkaar is een investering in de doorontwikkeling onvermijdelijk om aan onze doelstellingen te kunnen blijven voldoen. Om dit mogelijk te maken zijn bepaalde keuzes gedeeld binnen de Algemene ledenvergadering. De belangrijkste heeft betrekking op het verlagen van de druk op de commissies en vrijwilligers om zo voldoende tijd vrij te maken voor de doorontwikkeling. Ook geven onze leden terecht aan dat hun kinderen lang op de wachtlijsten staan en niet in aanmerking komen voor het onderwijs. Om deze redenen worden per komend onderwijsjaar (2021/2022) alleen leden (en bijbehorende gezinsleden) geplaatst voor de onderwijsprogramma’s waar de knelpunten zich voordoen. Vooralsnog geldt dit voor de volgende onderwijsprogramma’s:

  • Arabisch Hadaana 4-5 jaar
  • Arabisch 6-12 jaar
  • Arabisch 13-17 jaar
  • Koran 6-12 jaar
  • Koran 13-17 jaar

Volgen uw kinderen les in één of meerdere van de bovenstaande onderwijsprogramma’s EN bent u geen lid van ICCLR (u heeft geen lidnummer), dan geldt voor u dat uw kinderen niet automatisch zullen worden geplaatst komend onderwijsjaar. Dit geldt ook als uw kinderen op de wachtlijst staan.

Wij begrijpen dat dit niet voor iedereen goed nieuws is, maar zien dit als onvermijdelijke beweging om aan de gewenste kwaliteit van ons onderwijs te voldoen. Uiteraard gelden er uitzonderingssituaties voor specifieke doelgroepen als alleenstaande moeders, bijstandsgerechtigden en actieve vrijwilligers binnen ICCLR.

Welke situatie is voor u van toepassing?

U bent lid van ICCLR en heeft een lidnummer?
Voor u verandert er niets. U hoeft niets te doen. U ontvangt voor de zomer de mogelijkheid om de inschrijving van uw kind(eren) te vernieuwen voor komend schooljaar.

U bent geen lid?
U heeft geen lidnummer. Dit houdt in dat u de inschrijving van uw kinderen niet kunt verlengen voor komend onderwijsjaar. Valt u onder één van de volgende uitzonderingscategorieën, neem dan contact op met de onderwijscommissie via onderwijs@icclr.nl en geef aan onder welke categorie u valt.

  • Alleenstaande moeders
  • Bijstandsgerechtigden
  • Geregistreerde vrijwilliger en minimaal 6 maanden actief

 

U weet niet of u lid bent?
Weet u niet zeker of u lid bent, informeer dan bij onze secretaris of u ingeschreven staat en een lidnummer heeft. Dit kunt u doen door een email te sturen naar secretaris@icclr.nl. Vermeld hierbij uw volledige naam en adresgegevens.

FAQ (Veel gestelde vragen)

Mogelijk heeft u naar aanleiding van de bovenstaande tekst vragen. Voordat u contact opneemt met de onderwijscommissie verzoeken wij u eerst te kijken of uw vraag hieronder staat.

Ik heb me al een aantal jaren ingeschreven. Wordt hier rekening mee gehouden?

Nee, helaas niet. Of u op de wachtlijst blijft staan hangt af van of u lid bent van ICCLR

Kan ik lid worden en wordt hiermee mijn kind niet uitgeschreven?

U kunt uiteraard lid worden via de volgende link. Nadat u een lidnummer heeft gekregen kunt u deze terugkoppelen aan de onderwijscommissie via onderwijs@icclr.nl.

Kom ik als niet-lid in aanmerking voor onderwijs?

Als niet-lid komt u alleen in aanmerking voor onderwijsprogramma’s waarvoor dit beleid niet geldt. Dit zijn de volgende programma’s:
– Koran mannen
– Arabisch vrouwen
– Koran vrouwen
– Basisstudie Islam
– Vaardigheden, huiswerkbegeleiding en CITO training

Waarom is deze maatregel genomen?

ICCLR hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs, zoals ook opgenomen in het beleidsplan. Om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen is het noodzakelijk dat er doorontwikkeld wordt op het gebied van bijvoorbeeld de inhoud van de onderwijsprogramma’s, de onderwijsvormen, de pedagogische en didactische kwaliteit. We hebben, gezien de huidige omvang van het aantal leerlingen en het aantal vrijwilligers onvoldoende mogelijkheden om in de huidige vorm in te zetten op onze doelstellingen.

Kunnen eventuele beschikbare plekken alsnog worden opgevuld?

De verwachting is dat er geen plekken meer over zijn als de wachtlijsten zijn weggewerkt.

Ik ben geen lid, maar mijn kinderen volgen al jaren onderwijs bij ICCLR. Blijven zij recht hebben op onderwijs?

Indien u geen lid bent vervalt dit recht en worden uw kinderen niet geplaatst voor het onderwijsjaar 2021/2022.

Ik ben niet woonachtig in Leidsche Rijn, maar wel lid. Verandert er iets voor mij?

Voor u verandert er niets. U hoeft niets te doen. U ontvangt voor de zomer de mogelijkheid om de inschrijving van uw kind(eren) te vernieuwen voor komend schooljaar.

Ik ben geen lid, maar ben wel minimaal 6 maanden actieve vrijwilliger binnen ICCLR. Blijven mijn kinderen recht hebben op onderwijs?

Ja, als je als vrijwilliger bij ons geregistreerd staat en je bent op dit moment minimaal 6 maanden actief (minimaal 1x per week) dan behoud en je kind(eren) het recht om onderwijs te volgen komend onderwijsjaar

Mijn kind staat op de wachtlijst. Kan ik ook lid worden zodra mijn kind geplaatst is?

Helaas is dit niet mogelijk. Het nieuwe beleid geldt ook voor de wachtlijst

Ik woon niet in Leidsche Rijn en ben alleenstaande moeder en/of heb een bijstandsuitkering. Wordt er voor mijn kinderen ook een uitzondering gemaakt?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De uitzonderingspositie is niet van toepassing op uw kind(eren).

Ik heb mijn kind(eren) al een tijd geleden ingeschreven. Behoud ik mijn oorspronkelijke inschrijfdatum als ik lid wordt?

Jazeker, voorwaarde is wel dat uw lidmaatschap voor 1 juli is ingediend via onze site. U ontvangt direct een bevestiging na het indienen. Voor een ieder die na 1 juli pas lid wordt wordt de inschrijfdatum van het moment van lidmaatschap gebruikt.